Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold (socioloog) is werkzaam als Bijzonder Hoogleraar ‘Samenleven met Verschil’ bij het Ben Sajet Centrum in Amsterdam en als universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.  Haar interesse in intermenselijke relaties en verbanden loopt als een leidraad door haar carrière en onderzoek. Ze houdt zich bezig met de vraag hoe mensen samenleven en wat er voor nodig is om ‘goed’ of ‘goed genoeg’ samen te  leven en hoe we kwaliteit van samenleven kunnen verbeteren. 

Dit onderzoekt ze in diverse verbanden;  gezinnen, buurten, wijken, dorpen en steden. Vragen die ze adresseert zijn; willen buren  voor elkaar zorgen? En onder welke voorwaarden?  Hoe komt het dat mantelzorgers in gezinnen of daarbuiten hun grenzen zo gemakkelijk overschrijden? Hoe kunnen we alledaags burgerschap organiseren, zodat we het sociaal weefsel in de samenleving versterken?

Daarbij heeft ze een speciale interesse in de plek van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen met dementie en mensen met andere ondersteuningsvragen in deze verbanden.  Wat is er nodig om hen ook op te nemen in de zorgnetwerken in onze samenleving? Onder welke voorwaarden gaat dat wel, en niet? En hoe kunnen zorgprofessionals zorgnetwerken zo ondersteunen dat de waardigheid van burgers met ondersteuningsvragen  en hun verwanten gewaarborgd blijft? 

Ze adresseert deze vragen in het licht van de veranderende verzorgingsstaat en hanteert hierbij een reële blik met oog voor de sociale codes en regels die passen bij hoe mensen samen willen leven.

Theoretisch draagt ze bij aan wetenschappelijke debatten over wederkerigheid, solidariteit, gemeenschapsvorming , sociale inclusie en de veranderende verzorgingsstaat.  

Foto: Lilian van Rooij