Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold is werkzaam als universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.  Ze houdt zich al sinds het begin van haar wetenschappelijke carrière bezig met de vraag op grond waarvan burgers voor elkaar willen zorgen en welke codes en regels mensen hanteren in dat zorgen voor elkaar. Dit is met name interessant nu de overheid met de veranderende verzorgingsstaat aan mensen vraagt meer voor elkaar te doen. Willen buren wel meer voor elkaar zorgen? En onder welke voorwaarden?  Hoe komt het dat mantelzorgers hun grenzen zo gemakkelijk overschrijden?

Daarbij heeft ze een speciale interesse in de plek van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie in deze zorgnetwerken.  Wat is er nodig om hen ook op te nemen in de zorgnetwerken in onze samenleving? Onder welke voorwaarden gaat dat wel, en niet? En hoe kunnen zorgprofessionals zorgnetwerken zo ondersteunen dat de waardigheid van burgers met ondersteuningsvragen  en hun verwanten gewaarborgd blijft?