Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold is werkzaam als universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ze houdt zich al sinds het begin van haar wetenschappelijke carrière bezig met de vraag op grond van welke regels mensen voor elkaar willen zorgen. Dit is met name interessant nu de overheid met de veranderende verzorgingsstaat aan mensen vraagt meer voor elkaar te doen. Willen buren wel meer voor elkaar zorgen? En onder welke voorwaarden? Kan je mensen vragen om te zien naar mensen met een beperking? Hoe komt het dat mantelzorgers hun grenzen zo gemakkelijk overschrijden? Een ander thema wat haar interesse heeft en waar ze zich toe verhoudt is de plek van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond in onze samenleving. Wat is er nodig om hen ook op te nemen in de zorgnetwerken in onze samenleving? Onder welke voorwaarden gaat dat wel, en niet?